POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ponieważ szanujemy Państwa prawo do prywatności i jesteśmy świadomi obowiązku jej chronienia, przygotowaliśmy informację o tym jak wykorzystujemy i przetwarzamy pozyskane dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest:    PeKaBud MARKET SPÓŁKA Z O.O. 

z siedzibą :                                          60-462  Poznań

                                                         ul. Szarych Szeregów 44

                                                         KRS 0000259352   

                                                         Regon 632002395  

                                                         NIP 781-00-08-971

 II.Kontakt w sprawie ochrony danych

Z Administratorem danych  w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw, można się skontaktować przez:

III. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 •  przedstawienia kompleksowej  oferty z zakresie usług i sprzedaży towarów (marketing) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 •  zawarcia i realizacji umowy na dostawy towarów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 •  obsługi sprzedaży i  po sprzedażowej w tym reklamacji oraz dokonywania rozliczeń finansowych,
 •  archiwalnych, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 •  dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 •  badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 •  nawiązania oraz podtrzymania relacji biznesowych.

Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 IV. Kategorie i cele danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

       a) do  zawarcia umów i ich realizacji, a także do celów analitycznych, archiwalnych i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami:

 •  podstawowe dane identyfikacyjne (Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon)
 •  dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
 •  tytuły naukowe, stanowiska pracy i pełnione funkcje

       b) do celów marketingu własnych usług, w tym przedstawienia oferty:

 •  podstawowe dane identyfikacyjne (Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon)
 •  tytuły naukowe, stanowiska pracy i pełnione funkcje

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych  są:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy Administratora,
 • podmioty z nami współpracujące: podwykonawcy oraz firmy działające na nasze zlecenie w celu wykonania umowy,
 • podmioty z usług których korzystamy np. kancelaria radcy prawnego, firmy windykacyjne,
 • inne niezależne podmioty np. firmy kurierskie, poczta  tradycyjna.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 VII. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane w czasie realizacji celów, dla którego zostały pobrane przez okres trwania stosunku prawnego między państwem a Administratorem, także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

VIII. Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 •  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 •  sprostowania (poprawiania) swoich danych
 •  usunięcia danych:

Jeżeli, Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  pozyskane dane, możecie zażądać ich usunięcia,

 •  ograniczenia przetwarzania danych:

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie  danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcecie, żebyśmy je usunęli, bo są wam  potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wtedy  należy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Waszym zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec  praw lub też, że Państwa  dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili mają Państwo  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Waszej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

 IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne

Jeżeli  odmówią Państwo podania danych osobowych ,możemy odmówić zawarcia umowy.

 X. Informacja o źródle danych

Dane osobowe Administrator pozyskał:

 • bezpośrednio od Państwa za dobrowolną zgodą w związku z realizacją zlecenia lub zawartej umowy
 • przez żródła publiczne:

           -   Rejestr Przedsiębiorców KRS

          -   Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEDIG

 • bezpośrednio od Firm , które Państwo reprezentują będąc ich pracownikami
 • ze strony internetowej Państwa Firmy

Administrator Danych Osobowych